بررس یو دسته بندی انواع رم های سرور های اچ پی

فروش خرید

رم های سرور های اچ پی از تولید تا به اکنور به شرح زیر میباشد > MEMORY

PC -133 PC- 2700

PC-100 PC-2100

PC-3200 PC2 - 4200

PC2-3200 PC2-5300

PC2-6400 PC3-10600

PC3-12800 PC3-14900

PC3-17000 PC3-19200

PC3-8500 PC4-12800

PC4-14900 PC4-17000

PC4-19200 PC4-21300

PC4-22400