یکدستگاه یو پی اس کارکرده فارتل در حد نو به فروش میرسد برای کاربری اداری بسیار مناسب میباشد این یو پی اس دارای کارکردی مناسب میباشد.یکدستگاه یو پی اس کارکرده فارتل در حد نو به فروش میرسد برای کاربری اداری بسیار مناسب میباشد این یو پی اس دارای کارکردی مناسب میباشد.