پروتکل های و سرویس های Security امیتی برو روی سرور DL180 G9


🌷Power-on password
🌰Serial interface control
🌼Administrator's password
🌸UEFI
💐TPM 1.2
🍄TPM 2.0
پروتکل های و سرویس های Security امیتی برو روی سرور DL180 G9

پروتکل های و سرویس های Security امیتی برو روی سرور DL180 G9