مشکلات و خرابی هارد اچ پی اچ پیدیسک اکسترنال اینترنال
در این مقاله می پردازیم به توضیح مختصری در مورد خرابی هارد اچ پی اچ پیاکسترنال و اینترنال و راهکار های کانون هارد اچ پی اچ پیایران برای تعمیر یا ریکاوری اطلاعات این نوع خرابی ها و مشکلاتهارد اچ پی پیدیسک.

 

قیمت هارد sas 146

خرابی هارد اچ پی, مشکلات هارد اچ پی, خرابی هارد اچ پی اکسترنال , خرابی موتور هارد اچ پی, خرابی هد هارد اچ پی , مشکلات هارد اچ پی اچ پی, مشکل هارد اچ پی دیسک
Magnetic disc inside a computer hd unit showing damage to the mirror surface of the magnetic discs and read write head
مشکلات و خرابی هارد اچ پی اکسترنال
همانطور که میدانید هارد اچ پی های اکسترنال بدلیل پرتابل بودن دائما در حال جابجایی هستند و این جابجایی ها خود باعث به خطر افتادن هارد اچ پی  پی اچ پیو مشکلات فیزیکالی می شوند . دو نوع خرابی در هارد اچ پی اکسترنال با انواع برندها سیگیت ، وسترن، توشیبا ،ای دیتا ،بوفالو دیده می شود. 
۱- خرابی فیزیکالی هارد اچ پیپیاکسترنال و اینترنال
اغلب خرابی فیزیکالی ناشی از ضربه خوردن یا تکان خوردن هارد اچ پی پیاست. همانطور که میدانید هارد اچ پی دیسک ها بصورت مکانیکی کار می کنند و بسیار هم حساس هستند .خرابی موتور هارد اچ پی ، خرابی هد هارد اچ پی اچ پیدیسک ,هارد اچ پی خرابی سیلندر هارد اچ پی اچ پیهمه زیر مجموعه خرابی فیزیکالی هارد اچ پی اچ پیهستند. برای ریکاوری اطلاعات هارد اچ پی اچ پیضربه خورده یا با مشکلات فیزیکالی ، در ابتدا باید یک تست کامل با دقت بالا گرفته شود تا به درستی تشخیص داده شود که کدام اجزای هارد اچ پی اچ پیبه مشکل خورده است . اغلب خرابی موتور هارد اچ پی اچ پیو هد هارد اچ پی با تعویض موتور یا هد انجام میشود که در اینجا نیاز به اقدامات جراحی هارد اچ پی یدیسک و نیز هارد اچ پی اچ پیمشابه است که این کار فقط برای بازیابی اطلاعات هارد اچ پی اچ پیبکار می رود. ما با کلین روم استاندارد و ابزار آلات روز دنیا (HDD Surgery) این کار را به نحو احسن انجام میدهیم. اما دقت کنید که بعد از ضربه خوردن معمولا با صدای غیر عادی هارد اچ پی اچ پیمواجه می شوید که به شما  هارد اچ پی توصیه می کنم که سریعا هاردهارد اچ پی هارد اچ پی  اچ پی اچ پیاکسترنال یا اینترنال خود را جدا کنید تا باعث خرابی های بیشتر هارد اچ پی اچ پینشوید.

۲- خرابی لاجیکالی هارد اچ پی اچ پیاکسترنال اینترنال

خرابی لاجیکالی ناشی از فریم ور هارد اچ پی یا بدسکتور هارد اچ پی  پیاست . ۸۰ درصد خرابی  هارد اچ پی اکسترنال WD وسترن ناشی از فریم ور هارد اچ پی است که نقص فریم ور و سیستم عامل این  هارد اچ پی دیسک ها ، منجر به ایجاد مشکلاتی نظیر کندی هارد اچ پی اچ پیو عدم شناسایی هارد اچ پی اچ پیدیتکت نشدن هارد اچ پی اچ پیاکسترنال WD می شود.هارد اچ پی البته خرابی هارد اچ پی اچ پیاکسترنال در برند های دیگر مانند سیگیت، ای دیتا، بوفالو ، توشیبا به وفور دیده می شود. هارد اچ پی برای تعمیر فریم ور هارد اچ پی اچ پییا تعمیر هارد اچ پی پیبا مشکلات فریم وری و لاجیکالی نیاز به دستگاه و تخصص خاصی هست که این کار در کانون  هارد اچ پی  پیایران انجام می شود که طبق خواسته شما چه تعمیر هارد اچ پی اچ پیو چه ریکاوری اطلاعات هارد اچ پی اچ پیانجام می شود.قیمت هارد sas 146


هارد اچ پی های اینترنال هم دچار خرابی فیزیکالی و لاجیکالی می شوند اما به نسبت هارد اچ پی های اکسترنال از مشکلات فیزیکالی کمتری برخوردارند که دلیل آن جابجا نشدن هارد اچ پی اینترنال است. خرابی هارد اچ پی اینترنال بیشتر در مورد های لاجیکالی و فریم وری دیده می شود. خرابی و مشکلاتی نظیر عدم شناسایی هارد اچ پی یا بدسکتور هارد اچ پی .قیمت هارد sas 146

ریکاوری هارد اچ پی در انواع خرابی و مشکلات هارد اچ پی| کانون هارد اچ پی اچ پیایران
بازیابی اطلاعات هارد اچ پیضربه خورده اکسترنال | کانون هارد اچ پی اچ پیایرانقیمت هارد sas 146
رفع بدسکتور و تعمیر هارد اچ پی اچ پیدیسک | کانون هارد اچ پی اچ پیایران
ریکاوری هارد اچ پی سوخته و معیوب | کانون هارد اچ پی ایرانقیمت هارد sas 146