انواع مدل های سرور HP


 انواع مدل های سرور HP

ML 110 -  ML350 - ML150 - ML 310 - ML 330
DL380 - DL 180 - DL 580 - DL120 - DL 160
DL 165 - DL 320 - DL 360 - DL 370 - DL385


 انواع مدل های سرور HP

DL785 - DL 585 - DL980 - DL 1000