فروش اتولودر های اچ پی

فروش اتو لودر های ویژه استوریج های اچ پی در محیط ها ی دیتاسنتری بزرگ


HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-7 Ultrium 15000 SAS Tape Autoloader

N7P35A

 

HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-7 Ultrium 15000 FC Tape Autoloader

N7P34A

HP StoreEver 1/8 G2 LTO-6 Ultrium 6250 SAS Tape Autoloader

C0H18A
 


 
HP StoreEver 1/8 G2 LTO-6 Ultrium 6250 FC Tape Autoloader

C0H19A

HP StoreEver 1/8 G2 LTO-5 Ultrium 3000 Fibre Channel Tape Autoloader

BL541B

HP StoreEver 1/8 G2 LTO-5 Ultrium 3000 SAS Tape Autoloader

BL536B

HP StoreEver 1/8 G2 LTO-4 Ultrium 1760 SAS Tape Autoloader

AK377B