تا حالا پیش امده که که در فضای شبکه ی داخلی خودتون بدنبال یک ذخیره ساز باشید تا بتونید مقدار دیتای زیادی رو روی    نوار بریزید بهترین راه همین   Autoioader میباشد .


Q2013A HP LTO - 6 Ultrium RW Bar Code Label Pack   1
 C7978A HP Ultrium Universal Cleaning Cartridge 1
 C0H19A HP Store Ever 1/8 G2 LTO - 6 Uitrium 6250 FC Tape Autoioader 1
C7976B HP LTO - 6 Uitrium 6.25 TB BaFe RW Data Cartridge    10